direct naar inhoud van Artikel 11 Dienstverlening
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-OP10

Artikel 11 Dienstverlening

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Dienstverlening aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dienstverlening als bedoeld in bijlage 4a kolom "aard bedrijvigheid";
 • b. het bestaande en legale aantal bedrijfswoning(en), waarbij inwoning is toegestaan;
 • c. bed & breakfast;
 • d. aan huis verbonden beroepen;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

11.2 Bouwregels
11.2.1

Bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. goothoogte maximaal:
  • 1. gebouwen ten behoeve van dienstverlening maximaal 4,5 m;
  • 2. bedrijfswoningen maximaal 4 m;
 • b. bouwhoogte van:
  • 1. gebouwen ten behoeve van dienstverlening maximaal 7 m;
  • 2. bedrijfswoningen maximaal 10 m;
 • c. oppervlakte bedrijfsgebouwen maximaal de in bijlage 4a kolom 'oppervlakte bebouwing in m2mogelijk bij recht' per bedrijf aangegeven oppervlakte;
 • d. inhoud bedrijfswoning maximaal 750 m3.
11.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

 • a. erf- en terreinafscheidingen 2 m;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 4,5 m.
11.3 Afwijken van de gebruiksregels

Andere vorm van Dienstverlening

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 11.1 voor het toestaan van een andere vorm van dienstverlening, mits:

 • a. in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden geschaad;
 • b. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • c. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing door middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een landschapsdeskundige wordt geraadpleegd.