direct naar inhoud van 6.2 Toelichting op de bestemmingen
Plan: Het Wegdam 3
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExWegdam3-VS10

6.2 Toelichting op de bestemmingen

In het plan is gebruik gemaakt van de enkelbestemmingen 'Bedrijventerrein', 'Groen' en 'Verkeer'. Per bestemming is hieronder de regeling in hoofdlijnen beschreven.

Bedrijventerrein

Het plangebied maakt deel uit van het bedrijventerrein 't Wegdam. Binnen het plangebied zijn bedrijven in de milieucategorie├źn 1 tot en met 3.2, toegelaten. De gekozen zonering is gebaseerd op de milieuzonering van het aangrenzende gronden binnen hetbestemmingsplan Bedrijventerrein 't Wegdam e.o. (Hengevelde).

De bedrijven (in het voorliggende geval een brood- en banketfabriek) mogen als ondergeschikte nevenactivitiet tevens detailhandelsactiviteiten ontplooien, mits het daarbij gaat om de verkoop van ter plekke gemaakte producten of indien de verkoop van goederen aan particulieren onderdeel uitmaakt van de normale dienstverlening van het bedrijf in kwestie. Binnen deze bestemming komen geen zelfstandige detailhandelsvestigingen voor. Detailhandel in volumineuze goederen is binnen deze bestemming niet toegelaten.

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning een bedrijf uit een hogere milieucategorie op de locatie toelaten indien is aangetoond dat de vestiging van het bedrijf in kwestie milieuhygi├źnisch aanvaardbaar is.

De bedrijfsbebouwing dient te worden gebouwd binnen het bouwvlak. De maximale bouw- en goothoogte en bebouwingspercentage zijn met een maatvoeringssymbool op de verbeelding weergegeven.

Overeenkomstig het geldend beleid zijn in principe nieuwe bedrijfswoningen niet toegestaan.

Aan de regels is als bijlage I een Staat van bedrijfsactiviteiten toegevoegd. Deze lijst van toegelaten bedrijven is gebaseerd op de lijsten van de vigerende bestemmingsplannen en geactualiseerd op basis van de nieuwste sbi-codes.

Groen

Publieke groenvoorzieningen zijn opgenomen in de bestemming 'Groen'. Binnen deze bestemming kunnen eventueel ook voet- en fietspaden en waterpartijen voorkomen of worden gerealiseerd. Er kunnen geen gebouwen worden gebouwd. Wel is het mogelijk hier 'bouwwerken geen gebouwen zijnde', op te richten tot een hoogte van maximaal 3 m. Groen op eigen terrein valt onder de bedrijfsbestemming.