direct naar inhoud van 4.9 Luchtkwaliteit
Plan: Het Wegdam 3
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExWegdam3-VS10

4.9 Luchtkwaliteit

De vestiging van een brood- en banketfabriek heeft invloed op de luchtkwaliteit bij gevoelige functies in de omgeving, zoals woningen. Deze invloed bestaat vooral uit de uitlaatgassen van het gemotoriseerde verkeer, dat door de uitbreiding van het bedrijf zal toenemen. Het Besluit luchtkwaliteit 2005 bevat normen voor de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Het geeft aan op welke termijn de normen gelden en moeten worden gehaald en welke bestuursorganen verantwoordelijk zijn voor het halen van die normen.

In onderstaande tabel zijn cijfers opgenomen voor het aantal motorvoertuigen voor de totale ontwikkeling van het gebied (voor Hebo-kozijnen excl. uitbreiding en inclusief uitbreiding) waar het onderhavige bouwperceel voor de brood- en banketfabriek ook deel van uitmaakt. Wat betreft de samenstelling van het verkeer is uitgegaan van 60% lichte, 30% middelzware en 10% zware motorvoertuigen.

afbeelding "i_NL.IMRO.1735.HExWegdam3-VS10_0004.png"

Naast de voorspelde verkeersintensiteiten zijn bij de berekening van de luchtkwaliteit de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • als weerconditie is de meerjarige meteorologie genomen;
  • het aantal parkeerbewegingen per 100 m is gesteld op 10;
  • als snelheidstype is 'normaal stadsverkeer' aangehouden;
  • als wegtype is 2 (basistype) aangehouden;
  • als bomenfactor is 10 aangehouden.

Er moet aannemelijk worden gemaakt dat aan de grenswaarden zal worden voldaan. In onderstaande tabel zijn de grenswaarden bepaalt voor de jaren 2007, 2010 (2x) en 2020.

afbeelding "i_NL.IMRO.1735.HExWegdam3-VS10_0005.png"

Uit de scenarioberekeningen blijkt dat voor stikstofdioxide noch in 2007, noch in 2010 (norm jaar voor N02), noch in 2020 de grenswaarden of plan- en alarmdrempels voor de jaargemiddelde concentratie en de uurgemiddelde concentratie worden overschreden.

Voor fijn stof worden in 2007, 2010 en 2020 de grenswaarden voor de jaargemiddelde concentratie en de 24 uursgemiddelde concentratie niet overschreden.

De berekende waarden liggen ruimschoots onder de wettelijke grenswaarden waarbij er van uitgegaan wordt dat de verkeersintensiteiten voor de brood- en banketfabriek in meer of mindere mate vergelijkbaar zijn met die van het bedrijf Hebo-kozijnen. Dit betekent dat de normen van het Besluit luchtkwaliteit naar verwachting geen belemmering vormt voor vestiging van de brood- en banketfabriek.