direct naar inhoud van 4.8 Geluidhinder
Plan: Het Wegdam 3
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExWegdam3-VS10

4.8 Geluidhinder

Ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij een ruimtelijke planontwikkeling ter waarborging van een akoestisch goed woon- en leefklimaat rekening te worden gehouden met het geluidsaspect (wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai). Op bedrijventerreinen is het van belang dat de ontplooiing van de toegelaten bedrijvigheid niet belemmerd wordt door de aanwezigheid van geluidgevoelige functies in en in de omgeving van het terrein in kwestie.

Dit bestemmingsplan bevat geen bouwmogelijkheden voor nieuwe geluidgevoelige functies. Het plan bevat ook geen mogelijkheden om nieuwe bedrijven toe te laten die gekenmerkt worden door hogere geluidsemissies dan de bestaande bedrijven. Ten slotte biedt het plan geen mogelijkheden om nieuwe wegen aan te leggen die zouden kunnen leiden tot een substantiƫle toename van het verkeerslawaai.

Er zal ter plaatse van het bedrijventerrein en de nieuwe vestiging sprake zijn van een toename van verkeersbewegingen door de vestiging van de brood- en banketfabriek. Op de huidige locatie van de bakkerij in de kern Hengevelde zal het aantal verkeersbewegingen echter afnemen.

Ten opzichte van het aantal verkeersbewegingen in de kern Hengevelde zal het aantal verkeersbewegingen door de geplande uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten en verkooppunten toenemen. Deze toename zal beperkt blijven.

De effecten van deze toename zullen overigens gering zijn omdat de afwikkeling van de verkeersbewegingen plaatsvindt op een bedrijventerrein. De effecten van de afname van de verkeersbewegingen in de kern Hengevelde zullen daarentegen substantieel zijn omdat hier sprake is van een woonomgeving. De daling van het aantalverkeersbewegingen levert een positieve bijdrage aan de verbetering van de omgevingskwaliteit.

Om hierboven vermelde redenen is het niet noodzakelijk in het kader van dit bestemmingsplan nader onderzoek te verrichten naar dit milieuaspect. Overige relevante geluidsaspecten worden gereguleerd via het milieuspoor.