direct naar inhoud van 4.4 Interne milieuzonering
Plan: Het Wegdam 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExWegdam3-OP10

4.4 Interne milieuzonering

Normstelling en beleid

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening dienen milieuhinderlijke functies en gevoelige functies op elkaar te worden afgestemd. Uitgangspunt daarbij is dat ter plaatse van gevoelige functies een goed woon- en leefklimaat wordt gegarandeerd en dat bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden belemmerd. De bedrijfswoningen die deel uitmaken van de bedrijfsbebouwing en een bedrijfsbestemming hebben worden bij de interne milieuzonering buiten beschouwing gelaten.

Voor de afstemming van hinderlijke en gevoelige functies wordt gebruik gemaakt van de VNG-brochure ''Bedrijven en Milieuzonering'' (2009). Deze publicatie bevat een lijst met bedrijfsactiviteiten die zijn ingedeeld in een bepaalde milieucategorie. De milieucategorie is gekoppeld aan een minimale afstand (richtafstand) die tussen milieuhinderlijke en milieugevoelige bestemmingen dient te worden aangehouden om een onaanvaardbare hindersituatie te voorkomen. Daarbij is rekening gehouden met de hinderaspecten geluid, geur, stof en gevaar.

In gebieden waar milieuhinderlijke en hindergevoelige functies gemengd voorkomen kan met een kleinere richtafstand worden gewerkt. Ook kan er gemotiveerd worden afgeweken van de richtafstanden.

In de brochure Bedrijven en Milieuzonering is aangegeven dat voor brood- en banketbakkerijen brood-, banket, biscuit- en koekfabrieken een indicatieve afstand van 30 danwel 100 meter vanwege geluid en geur - afhankelijk van verwerkingscapaciteit - in acht genomen dient te worden naar milieugevoelige functies. Daarnaast wordt aangegeven dat de hierboven vermelde bedrijven een potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende werking hebben. De dichtstbijzijnde bedrijfwoningen liggen op circa 66 meter van de grens van het plangebied. De indicatieve afstanden zijn gebaseerd op het omgevingstype 'rustige woonwijk'. Het betreft hier gronden met een agrarische bestemming grenzend aan een bedrijventerrein waardoor de afstand verkleind mag wordennaar 10 danwel 50 meter. Aan deze richtafstand wordt door de vestiging van een brood- en banketfabriek voldaan.

De interne milieuzonering van het plangebied sluit aan op de interne milieuzonering van het bestemmingsplan bedrijventerrein 't Wegdam e.o. (Hengevelde).

Geur

De gemeente heeft geurbeleid ontwikkeld waarbij de vestiging van geurgevoelige gebouwen mogelijk wordt gemaakt. Dit beleid is vastgelegd in de Geurvisie en in een Geurverordening met een kaart. De basis voor de Geurverordening is de Geurvisie van 26 april 2011. Met de Geurverordening worden voor de plangebieden Het Wegdam 1e en 2e fase, Goorden en De Marke III/ter Doest minder strenge geurnormen en/of afstandseisen vastgesteld en kan medewerking worden verleend aan realisatie van de bouwplannen. De ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven gelegen in de nabijheid van de plangebieden worden niet door de verordening beperkt.

Nu de Geurverordening is vastgesteld zijn zowel de nieuwe geurnorm van 9 oug/m3 en de aangepast vaste afstand 50 meter van kracht voor het plangebied Het Wegdam 1e en 2e fase. Nieuwe geurgevoelige objecten mogen alleen gerealiseerd worden als zij zijn getoetst en voldoen aan deze nieuwe norm en afstanden. Bij het bepalen van deze contour wordt gemeten vanaf de rand van het agrarische bouwblok. Buiten de contour van 50 meter mogen geurgevoelige objecten gerealiseerd worden. Met het aanpassen van de geurnorm en de gewijzigde vaste afstand worden de agrarische bedrijven niet gehinderd in de bedrijfsvoering, is ontwikkeling van de plangebieden mogelijk en is sprake van een acceptabel leefklimaat in de plangebieden en de kern van Hengevelde.

De geurbelasting voor de nieuwe toevoeging van een bedrijfsperceel ten behoeve van de vestiging van een brood- en banketfabriek voldoen aan de nieuwe geurnorm en afstand.