direct naar inhoud van 2.2 De ruimtelijke en functionele structuur van het plangebied
Plan: Het Wegdam 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExWegdam3-OP10

2.2 De ruimtelijke en functionele structuur van het plangebied

Het plangebied ligt aan de rand van het bestaande bedrijventerrein 't Wegdam. De gronden van het plangebied hebben een thans agrarische functie. Het gebied ingericht voor een goed functioneren van de bedrijven. In de omgeving zijn behoudens de bedrijven slechts enkele bedrijfswoningen en agrarische bedrijven aanwezig.

Aard van de bedrijven op het aanliggende bedrijventerrein

De locatie is als onderdeel van het bedrijventerrein niet specifiek bedoeld geweest voor een bepaald type bedrijven behalve dat deze lokaal gebonden moesten zijn. Op het bedrijventerrein komt dit tot uitdrukking in de gemengde aard van de gevestigde bedrijven, welke varieert van productie en bouw tot groothandel, autobedrijven en kantoorachtigen.

Ontsluiting

Het bedrijfsperceel wordt ontsloten via een nieuw insteekstraatje vanaf de hoofdstructuur van het bedrijventerrein. De hoofdontsluiting van het totale bedrijventerrein wordt gevormd door de Goorsestraat. Vanaf deze straat is met een rotonde het bedrijventerrein goed te bereiken.

Groenstructuur

Het bedrijventerrein bevat weinig openbaar groen en heeft daardoor geen duidelijke groene identiteit. Langs de Goorsestraat (met name rondom de rotonde) zijn relatief grote groengebieden aanwezig die een open karakter hebben. In het zuidoosten van het plangebied ligt een gebied met middelhoge boombeplanting (het bovenvermelde bosplantsoen). Langs de randen van het terrein zijn veelal groenopstanden aanwezig.

In het plangebied is een waardevolle solitaire boom (beuk) aanwezig. Deze beuk heeft door ernstige zwamaantastingen geen toekomstverwachting meer. Voor het kappen van de beuk moet een omgevingsvergunning (kappen) worden verkregen.

Grondwater en bodem

De hoogteligging van het plangebied vareert tussen de NAP + 14.8 en NAP + 15.6 meter. Over het algemeen zijn de grondwaterstanden in het plangebied voldoende laag (circa 1,68 m -mv. Er zijn geen klachten over grondwateroverlast bekend.

Hemel- en afvalwater

Het watersysteembeheer berust bij het waterschap Regge en Dinkel (WRD). In het plangebied liggen geen waterstaatswerken (watergangen e.d.) van het WRD.

Het bedrijventerrein heeft een verbeterd rioolststelsel. Het noordelijk deel van het bedrijventerrein waar het plangebied aan grenst, loost het hemelwater via twee hemelwateruitlaten op de bermsloot van de Wethouder Goselinkstraat. Het afvalwater van dit gebied wordt via een rioolgemaal geloosd op het gemengd rioolstelsel van de kern Hengevelde.