direct naar inhoud van 6.1 Toelichting op het juridisch systeem
Plan: Het Wegdam 3
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExWegdam3-OH10

6.1 Toelichting op het juridisch systeem

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden binnen het plangebied. Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in werking getreden. Het voorliggende bestemmingsplan wordt volgens de eisen die hieruit voortvloeien opgesteld. Het bestemmingsplan is dan ook opgesteld volgens de methode 'Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008' (SVBP 2008). Daarnaast heeft de gemeente een handboek voor het opstellen van bestemmingsplannen. Hierin is de systematiek en woordkeuze voor de bestemmingsplannen vastgelegd. In dit bestemmingsplan is aangesloten bij het gemeentelijke handboek.

Het gebruik van de gronden is vastgelegd in de bestemmingsregels van het bestemmingsplan. Dit gebruik is nader gemotiveerd in de toelichting. Op de analoge verbeelding zijn de bestemmingen in beeld gebracht, op de digitale verbeelding zijn de bestemmingsregels direct gekoppeld aan de betreffende gronden.

Binnen een aantal bestemmingen zijn mogelijkheden opgenomen om middels een omgevingsvergunning van de bestemmingsregels af te wijken. De afwijkingen moeten aan een aantal criteria voldoen: de toetsingscriteria. Deze zijn in de betreffende regels opgenomen. Hiermee is de nodige flexibiliteit ingebracht in het bestemmingsplan, waardoor niet voor elke kleine aanpassing binnen het plangebied een nieuwe procedure hoeft te worden gevolgd. Daarnaast zijn er een aantal algemeen geldende afwijkingsregels opgenomen.