direct naar inhoud van 4.6 Externe veiligheid
Plan: Het Wegdam 3
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExWegdam3-OH10

4.6 Externe veiligheid

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in werking getreden. Met dit besluit wil de overheid de kans op en het effect van ernstige ongevallen beperken. Het besluit is van toepassing op bedrijfsactiviteiten met gevaarlijke stoffen (inrichtingen), het transport van gevaarlijke stoffen en het gebruik van luchthavens. Voor inrichtingen zijn wettelijke normen vastgesteld, voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is dat nog niet het geval. Vooralsnog dient op dit laatste punt te worden gewerkt met bestaande circulaires, nota's en handreikingen zonder wettelijke status.

Met betrekking tot externe veiligheid is er in 2007 een gemeentelijke nota opgesteld. Voor bedrijventerreinen worden de navolgende ambities nagestreefd:

  • Binnen een 10-6-contour van het zogenoemde plaatsgebonden risico (PR) zijn nieuwe beperkt kwetsbare objecten eventueel gemotiveerd toegestaan.
  • In nieuwe situaties dienen de PR 10-6-contouren binnen de inrichtingsgrenzen van risicovolle inrichtingen te blijven, daarbij zijn uitzonderingen onder voorwaarden mogelijk.
  • Het invloedsgebied dat geldt voor het bepalen van het zogenoemde groepsrisico (GR) van een risicobron mag niet over woongebieden vallen.
  • Een toename van het groepsrisico wordt onder voorwaarden geaccepteerd.
  • De oriĆ«nterende waarde voor het groepsrisico wordt in nieuwe situaties als richtwaarde beschouwd.

In het plangebied zelf bevinden zich geen bedrijven die onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen vallen. Dit blijkt uit de Risicokaart van de provincie en uit de gemeentelijke registratie.

Naast bedrijfsactiviteiten met calamiteitenrisico's moet rekening worden gehouden met vervoer van gevaarlijke stoffen. In Hengevelde is alleen het vervoer over de weg van belang, spoorwegen, waterwegen en zware (ondergrondse) gasleidingen komen er niet voor. Voor het plangebied is met name het vervoer over de Goorsestraat van belang. Blijkens de Risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen vonden over de Goorsestraat in het recente verleden minder dan 2.500 transporten van gevaarlijke stoffen per jaar plaats. De maatgevende contour van het zogenaamde plaatsgebonden risico lag in die jaren op verwaarloosbare afstand van de weg. Ook het zogenaamde groepsrisico vormt geen probleem.