direct naar inhoud van 4.5 Water
Plan: Het Wegdam 3
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExWegdam3-OH10

4.5 Water

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat binnen het plangebied het verhard oppervlak toeneemt. Ook zal door de bedrijfsactiviteiten het aanbod van afvalwater toenemen. Het plangebied grenst aan bestaand bedrijventerrein dat een verbeterd gescheiden rioolstelsel heeft. Dit houdt in dat het hemel- en afvalwater gescheiden wordt afgevoerd. Bij hevige neerslag loost het hemelwater via twee riooloverstorten op de zuidelijke bermsloot van Wethouder Goselinkstraat. De first-flush (gedeelte van de hemelwaterafvoer) en het afvalwater wordt via een rioolgemaal verpompt naar gemengd rioolstelsel van de kern Hengevelde. Het hemelwaterstelsel van het huidige bedrijventerrein is niet ontworpen om het hemelwater van onderhavig plangebied te verwerken. Gelet op de bodemgeschiktheid - goede waterdoorlatenheid en lage grondwaterstanden - gaat de voorkeur er naar uit het hemelwater ter plaatse in de bodem te infiltreren. Voor het verwerken van het hemelwater worden infiltratievoorzieningen - bij voorkeur wadi's - aangelegd met een minimale inhoud van 20 mm, gerekend ten opzichte van het verhard oppervlak. De voorzieningen hebben een overloop naar de bestaande sloten aan de westzijde van het plangebied. Eventuele verontreinigingen die meestromen met het hemelwater worden opgevangen in de infiltratievoorzieningen en (deels) afgebroken. Gelet op het aantal werknemers en de beperkte lozing als gevolg van bedrijfsmatige activiteiten, kan het afvalwater lozen op het bestaande DWA-rioolstelsel.

De negatieve effecten zullen voor het watersysteem niet noemenswaardig zijn.