direct naar inhoud van 3.2 Provinciaal beleid
Plan: Het Wegdam 3
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExWegdam3-OH10

3.2 Provinciaal beleid

Omgevingsvisie Overijssel (2009)

De provincie Overijssel heeft het streekplan, verkeer- en vervoerplan, waterhuishoudingsplan en milieubeleidsplan samengevoegd tot één Omgevingsvisie. Op 1 juli 2009 is dit plan door de Provinciale Staten vastgesteld. In de Omgevingsvisie Overijssel is de provinciale visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving tot 2030 geschetst.

De omgevingsvisie zet in op het realiseren van werklocaties die fysiek en virtueel goed bereikbaar zijn, passen bij de gevestigde bedrijvigheid en duurzaam zijn voor wat betreft het gebruik van de grond en de energie.

Een van de doelen uit de omgevingsvisie is het behoud en de ontwikkeling van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers en ondernemingen. Voor bestaande bedrijventerreinen zoals het bedrijventerrein 't Wegdam moet het beleid voornamelijk gericht zijn op een optimaliseing van de bestaande situatie. Het terrein moet een aantrekkelijk vestigingsklimaat blijven bieden voor de bestaande bedrijven en de toekomstige bedrijven. Dat betekent onder andere dat gezorgd moet worden dat het terrein fysiek en virtueel goed bereikbaar blijft, dat de inrichting van het terrein goed blijft afgestemd op de gevestigde bedrijvigheid en dat het terrein, waar mogelijk en noodzakelijk op een duurzame manier wordt heringericht.

In de planperiode 2010-2020 lijkt het geplande aanbod aan nieuwe bedrijventerreinen in de provincie de voorspelde vraag naar nieuwe terreinen ruimschoots te overtreffen. Daarom verzoekt de provincie aan de gemeenten om een bedrijventerreinenvisie op te stellen met een onderbouwing van de gemeentelijke behoefte aan werklocaties en de bijbehorende programmering. In het beleid dient de nadruk te liggen op een zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik van de bestaande werklocaties teneinde de behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe locaties te beperken. Dit doel kan tevens bereikt worden door de behoefte aan ontwikkeling van nieuwe locaties af te stemmen met de buurgemeenten.

De gemeente Hof van Twente heeft inmiddels een bedrijventerreinenvisie opgesteld. Uit deze bedrijventerreinenvisie zal onder andere blijken dat Hengevelde qua uitbreiding van de bedrijfsruimte prioriteit krijgt. Deze behoefte aan bedrijfsruimte is namelijk gebleken ten tijde van de structuurvisie vaststelling (maart 2009, zie paragraaf 3.3.) en is tevens gebleken uit de actualisatie van de registratie van bedrijfsruimte.

De bedrijventerreinenvisie moet in elk geval het volgende omvatten:

  • een samenhangende visie op de economische ontwikkeling van de gemeente en de betekenis van de Omgevingsvisie Overijssel daarbij voor de verdeling van bedrijvigheid, afgestemd met de buurgemeenten;
  • inzicht in actuele data over bedrijventerreinen;
  • een realistische behoefteraming en een uitgifteprotocol;
  • een realistische aanpak en prioritering van de herstructurering binnen de gemeente;
  • aandacht voor duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en efficiënt ruimtegebruik.

Met de verplaatsing van de bakkerij, die sinds 1921, als familiebedrijf actief is in Hengevelde wordt een meerledig doel gediend:

- de uitbreiding op de huidige locatie is vanwege de ruimtelijke uitstraling niet gewenst;

- met de verplaatsing wordt het aantal verkeersbewegingen in de kern Hengevelde verminderd en geconcentreerd op een bedrijventerrein, dat daarvoor meer geschikt is.

- behoud van werkgelegenheid in en om Hengevelde bij een bedrijf dat al bijna meer dan een eeuw gevestigd is in deze plaats.

Het bestemmingsplan is in overeenstemming met de bedrijventerreinvisie en het provinciaal beleid op dit onderdeel.

Omgevingsverordening (2009)

De provincie heeft de omgevingsverordening opgesteld om de doorwerking van bepaalde onderwerpen uit de omgevingsvisie juridisch te kunnen waarborgen. De verordening voorziet ten opzichte van de Omgevingsvisie niet in nieuw beleid en is daarmee dus beleidsneutraal. De inzet van de verordening als juridisch instrument is beperkt tot die onderdelen van het beleid waarvoor de inzet van algemene regels noodzakelijk is om provinciale belangen veilig te stellen of om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen.

Evenals bij de Omgevingsvisie heeft de eis dat het gemeentelijke beleid voor bedrijventerreinen in een bedrijventerreinenvisie dient te worden vastgelegd ook in de Omgevingsverordening nader aandacht heeft gekregen.