direct naar inhoud van 4.6 Water
Plan: Hengevelde, wijzigingsplan Needsestraat ong.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExNeedsong-VS10

4.6 Water

Op grond van artikel 3.1.6 uit het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden opgenomen. Hierin wordt ingegaan op de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie. Deze paragraaf is het resultaat van het contact tussen de initiatiefnemer en het waterschap.

Watertoets

Het plangebied ligt in het beheergebied van het Waterschap Regge en Dinkel. De watertoets heeft plaatsgevonden door het invullen van de watertoetsonline op 6 januari 2012. Hieruit is gebleken dat de korte procedure kan worden gevolgd. Het waterschap heeft op 6 januari 2012 per e-mail gereageerd en de standaard waterparagraaf toegezonden. Deze paragraaf is in het navolgende verwerkt.

4.6.1 Standaard waterparagraaf

Watersysteem

In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent concreet dat droge perioden worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of inundaties vanuit oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe "eerst vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het Nationaal 1/3 Bestuursakkoord Water doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het watersysteem.

Afvalwaterketen

Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede waterkwaliteit. Door te voorkomen dat grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het schone hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem. Vandaar dat het principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren" een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is lozing op het oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

4.6.2 Wateraspecten plangebied

Waterhuishouding

Het stedelijke afvalwater en hemelwater wordt in Hengevelde met verschillende rioolsystemen ingezameld en afgevoerd naar het overnamepunt van het waterschap. Het waterschap transporteert en zuivert het water vervolgens op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Haaksbergen. Ten noorden van het plangebied ligt een gemengd stelsel waarop stedelijk afvalwater en hemelwater wordt geloosd. Ten zuiden van het plangebied ligt drukriolering waarop alleen het stedelijke afvalwater geloosd. Het overtollige hemelwater van de Needsestraat wordt met een leiding afgevoerd naar de waterloop van het waterschap.

Afvoer hemelwater en stedelijke afvalwater

Het vuile water van het plan gebied kan in principe op het gemengd rioolstelsel in de Goorsestraat of op het drukrioolstelsel ten zuidwesten van het plangebied worden geloosd. Uit oogpunt van beheer en kosten gaat de voorkeur er naar uit om het vuile water te lozen op het drukrioolstelsel. Om dit mogelijk te maken, dient er een drukrioolunit met persleiding te worden gerealiseerd langs de Needsestraat. Tevens dienen enkele bestaande huisaansluitingen te worden gewijzigd. Op navolgend kaartje zijn de voorzieningen getekend.

afbeelding "i_NL.IMRO.1735.HExNeedsong-VS10_0006.png"

Volgens de bodemkaart (Stiboka) bestaat de bodem in het plangebied uit Beekeerdgronden (lemig fin zand) en komt het grondwaterregime overeen met grondwatertrap III. Op grond van deze bodemeigenschappen is infiltratie van hemelwater in het plangebied niet aan te bevelen. Afvoer naar het gemengd rioolstelsel is gezien de hoogteligging en de beperkte capaciteit van het gemengd stelsel niet mogelijk. Geadviseerd wordt derhalve het overtollige hemelwater rechtstreeks af te voeren naar de waterloop van het waterschap. Gezien de beperkte omvang van het verhard oppervlak heeft de rechtstreekse afvoer geen noemenswaardige negatieve effecten voor het kwantitatieve beheer.

Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd. De toename van het verharde oppervlak is minder dan 1.500 m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een beschermingszone of herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of een retentiecompensatiegebied.

Aanleghoogte van de bebouwing

Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80 cm ten opzichte van de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG). Bij een afwijkende maatvoering is de kans op structurele grondwateroverlast groot. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere ontwateringsdiepte. Kelders dienen waterdicht te zijn. Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30 cm boven het straatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, parkeergarages) moet aandacht worden besteed aan het voorkomen van wateroverlast.

Watertoetsproces

De initiatiefnemer heeft het Waterschap Regge en Dinkel geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding.

Positief wateradvies

De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het Waterschap Regge en Dinkel geeft een positief wateradvies.