direct naar inhoud van 4.5 Externe veiligheid
Plan: Hengevelde, wijzigingsplan Needsestraat ong.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExNeedsong-VS10

4.5 Externe veiligheid

4.5.1 Risicovolle inrichtingen

Inleiding

Op 13 februari 2009 is het gewijzigde Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in werking getreden. Dit besluit geeft voorwaarden voor nieuwe en bestaande situaties ten aanzien van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van inrichtingen waarin bepaalde gevaarlijke stoffen worden gebruikt, opgeslagen of geproduceerd.


Onderzoek

Om te bepalen of in de nabijheid van het plangebied risicovolle inrichtingen liggen, die de nieuwe ontwikkelingen in het gebied belemmeren, is de risicokaart van de provincie Overijssel geraadpleegd. De navolgende kaart is hier een uitsnede van.

afbeelding "i_NL.IMRO.1735.HExNeedsong-VS10_0005.jpg"
Uitsnede risicokaart: plangebied is in paars omcirkeld


Uit de risicokaart blijkt dat zich in de nabijheid van het plangebied geen risicovolle inrichtingen bevinden. De (met rood aangegeven) risicovolle inrichtingen liggen op meer dan 4.400 m afstand van de te realiseren woning. Er zijn derhalve geen belemmeringen voor het onderhavige plan.

4.5.2 Vervoer van gevaarlijke stoffen


Inleiding
Het thema vervoer van gevaarlijke stoffen kan worden onderverdeeld in wegen, spoor en water. In 2001 en 2003 zijn voor deze onderwerpen risicoatlassen opgesteld, waarin staat vermeld of langs de route een plaatsgebonden risico en/of een groepsrisico aanwezig zijn. Tevens zijn voor wegen in 2006-2007 nieuwe verkeerstellingen verricht.


Het Rijk is op dit moment bezig met het opstellen van nieuwe wetgeving rond transportroutes; het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev). Deze wetgeving gaat de huidige Circulaire Risiconormering Vervoer van Gevaarlijke Stoffen vervangen en treedt naar verwachting in 2012 in werking.

Onderzoek

De dichtstbijzijnde weg waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, is de rijksweg A35 (Wierden-Enschede) op ongeveer 9 km van het plangebied. Overige nabijgelegen wegen waarover mogelijk transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, zijn de N347 en N740. Omdat er met het onderhavige plan slechts één woning wordt toegevoegd, is een onderzoek naar het groepsrisico niet aan de orde.

Overige wegen waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, waaronder waterwegen en spoorwegen, zijn niet aanwezig in de directe nabijheid van het plangebied.

4.5.3 Buisleidingen

Inleiding
Aardgastransportleidingen zijn voor het plangebied relevant vanwege de regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Deze regels zijn vastgelegd in de Circulaire Zonering langs hogedrukaardgastransportleidingen (1984). De circulaire onderscheidt toetsings- en bebouwingsafstanden.


Momenteel is het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bezig met het vernieuwen van het externe veiligheidsbeleid rondom aardgasleidingen (het Besluit externe veiligheid buisleidingen, Bevb). Deze nieuwe wetgeving en de bijbehorende nieuwe afstanden (voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico) zijn nog niet definitief vastgesteld.


Onderzoek

Op ongeveer 5.000 m ten oosten van het plangebied ligt de dichtstbijzijnde buisleiding. Vanwege de afstand valt het plangebied buiten de invloedssfeer van de leiding. Derhalve treden geen belemmeringen op voor de nieuwe ontwikkelingen.