direct naar inhoud van 4.2 Wegverkeerslawaai
Plan: Hengevelde, wijzigingsplan Needsestraat ong.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExNeedsong-VS10

4.2 Wegverkeerslawaai

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van een woning. De Wet geluidhinder beschouwt woningen als zogenaamd geluidsgevoelige objecten. Onderzocht dient te worden of toetsing aan de Wet geluidhinder dient plaats te vinden.


Wet geluidhinder

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones. Bij de bouw van geluidsgevoelige objecten binnen deze zone dient akoestisch onderzoek plaats te vinden. Dit geldt niet voor wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt.


In dit verband is de Needsestraat van belang. Deze weg kent een maximum snelheid van 50 km/uur. De zonebreedte van deze wegen bedraagt 200 m gerekend vanuit de as van de weg. De betreffende bouwlocatie ligt binnen de zone van deze weg.

Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of burgemeester en wethouders een hogere waarde is vastgesteld, geldt voor woningen binnen een zone als hoogst toelaatbare geluidsbelasting van de gevel 48 dB (Wet geluidhinder 2006). Bij het voorbereiden van een plan dat geheel of gedeeltelijke betrekking heeft op grond behorende bij een zone, dienen burgemeester en wethouders een akoestisch onderzoek in te stellen.


Indien de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde van 48 dB te boven gaat, kunnen, mits gemotiveerd, burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen tot maximaal 63 dB (artikel 83 van de Wet geluidhinder).


Verkeersintensiteiten

Op basis van de telgegevens van de provincie Overijssel wordt verwacht dat de verkeersintensiteit in 2022 op de Needsestraat gestegen zal zijn tot ruim 4.300 mvt/etmaal.


Berekeningen

Met behulp van Standaard Rekenmethode I is de geluidsbelasting van de betreffende woning op de eerste en tweede bouwlaag berekend (zie hiervoor de bijlage). Bij de berekeningen is rekening gehouden met een aftrek van 5 dB op grond van artikel 110g van de wet geluidhinder 2006. Uit de berekening blijkt dat de geluidsbelasting respectievelijk 51 dB en 52 dB bedraagt op de eerste en tweede bouwlaag.

De geprojecteerde woning voldoet niet aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde vanwege deze weg bedraagt maximaal 4 dB. Hiervoor is een hogere waarde bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hof van Twente aangevraagd. De motivatie en aanvraag worden gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd.