direct naar inhoud van 4.1 Milieuzonering
Plan: Hengevelde, wijzigingsplan Needsestraat ong.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExNeedsong-VS10

4.1 Milieuzonering

Een goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door milieubelastende activiteiten. Het hinderonderzoek richt zich op hinder in de vorm van geur, geluid, stof en gevaar vanwege bedrijven in de omgeving. De mogelijke hinder vanwege omliggende bedrijven wordt inzichtelijk gemaakt door gebruik te maken van de aanbevolen richtafstanden uit de publicatie Bedrijven en milieuzonering (VNG, 2009). In deze uitgave is de minimum afstand van woningen tot bedrijven aangegeven, gebaseerd op milieuhinder in de vorm van geluid, geur, stof en gevaar.

Ligging en begrenzing

Het plan omvat het bouwen van een nieuwe woning op een tot nu toe onbebouwd perceel aan de Needsestraat in Hengevelde. Het plangebied grenst aan de zuidoostzijde aan de Needsestraat, waar ook de ontsluiting plaatsvindt. Aan de noordoostkant liggen de achtererven van de bebouwing aan de Goorsestraat. In het noordwesten en zuidwesten grenst de locatie aan groen gebied.

In de directe omgeving van het plangebied is de nabijgelegen horecagelegenheid op de hoek van de Needsestraat en de Goorsestraat van belang. Voor discotheken, cafés en bars geldt in de VNG-lijst een indicatieve afstand van 50 m, waarbij de factor geluid maatgevend is.

De gemeente Hof van Twente heeft een eigen indeling voor horecabedrijven, aangeduid als horeca categorie 1, 2 en 3. De gemeente heeft er bij deze indeling voor gekozen om discotheken, dancings en nachtclubs in de zwaarste categorie (3) onder te brengen. Een dorpscafé valt onder horeca categorie 2. Deze categorie is gedefinieerd als 'cafés, bars, snackbars en cafetaria's, inclusief het geven van feesten en partijen'. In de VNG-lijst komt deze omschrijving het meest overeen met horecabedrijven waarvoor een indicatieve afstand geldt van 30 m. Hierbij zijn de onderdelen geluid en geur maatgevend.

De kortste afstand van de nieuwe bebouwing tot de horecagelegenheid, zoals deze in het ontwerpbestemmingsplan Hengevelde is aangeduid als een vlak met de functieaanduiding horeca categorie 2, bedraagt circa 30 m. Aan deze zijde is de garage/berging gesitueerd. De afstand tot het hoofdvolume, waarin de woonfuncties zijn ondergebracht, bedraagt circa 40 m.

Ter plaatse is tevens sprake van een gemengd gebied, waardoor de indicatieve afstand één stap mag worden verlaagd. De genoemde indicatieve afstanden van 50 m en 30 m mogen hierdoor tot respectievelijk 30 m en 10 m worden verlaagd.

Conclusie

De conclusie is dat er op het gebied van bedrijven en milieuzonering geen belemmeringen voor het wijzigingsplan optreden.