direct naar inhoud van 4.4 Bodem
Plan: Hengevelde, wijzigingsplan Needestraat ongenummerd
Status: onherroepelijk
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExNeedsong-OH10

4.4 Bodem

De milieuhygiƫnische gesteldheid van de bodem is middels een verkennend (september 2011) en nader bodemonderzoek (mei 2012) door Kruse Milieu B.V. onderzocht. Ter plaatse van boring 5 blijkt dat er door een demping van bodemvreemde materialen, de bodem sterk is verontreinigd. Uit de resultaten is gebleken dat de interventiewaarden voor de parameters koper, lood, nikkel en zink worden overschreden. De verontreiniging is in horizontale en verticale richting voldoende afgeperkt en heeft een omvang van circa 10 m3. Omdat het minder dan 25 m3 sterk verontreinigde grond betreft, is er geen sprake van een ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. Omdat de bodemverontreiniging buiten het plangebied ligt, heeft deze bodemverontreiniging geen gevolgen voor het verzoek om een wijziging van het bestemmingsplan. Bij het huidige gebruik (weiland) is er geen directe noodzaak om de bodem te saneren, omdat er geen contactmogelijkheden zijn doordat er een schone afdeklaag van ongeveer 40 cm aanwezig is. Er zijn in de huidige situatie geen risico's voor de volksgezondheid. Mocht het gebruik wijzigen (bijvoorbeeld moestuin, speeltuin), dan adviseert de gemeente de gebruiker de bodemverontreiniging te laten saneren om blootstellingsrisico's te vermijden. Daarnaast is het verboden om handelingen in de verontreinigde grond te verrichten, zoals het bewerken (ploegen), graven of verplaatsen van de verontreinigde grond.