direct naar inhoud van 3.1 Provinciaal beleid
Plan: Hengevelde, wijzigingsplan Needestraat ongenummerd
Status: onherroepelijk
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExNeedsong-OH10

3.1 Provinciaal beleid

De provincie Overijssel heeft op 1 juli 2009 de Omgevingsvisie vastgesteld. In dit integrale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving, waarin het Streekplan, het Verkeers- en Vervoerplan, het Waterhuishoudingplan en het Milieubeleidsplan zijn samengevoegd, geeft de provincie de richting aan voor de ontwikkeling van Overijssel tot 2020 en verder. De hoofdambitie van de Omgevingsvisie is 'een toekomst met vaste groei van welvaart en welzijn met een verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden'. Leidend voor de beleidskeuzes die op dit gebied worden gemaakt, zijn de thema's duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

Tegelijkertijd met de Omgevingsvisie is ook een besluit genomen over de Omgevingsverordening. De Omgevingsverordening 2009 heeft de status van ruimtelijke verordening in de zin van artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening. In de Omgevingsverordening is aangegeven dat en op welke wijze moet worden onderbouwd dat de nieuwe ontwikkelingen die het wijzigingsplan mogelijk maakt, bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit.

Ontwikkelingsperspectief stedelijke omgeving

Voor steden, dorpen en de hoofdinfrastructuur is het 'ontwikkelingsperspectief stedelijke omgeving' opgesteld. Op de hierbij behorende kaart ligt het plangebied in een zone die is aangeduid als 'woonwijk'. Hier is ruimte voor herstructurering, inbreiding en transformatie naar diverse woon-, werkmilieus en gemengde milieus.

SER-ladder

Woningbouw wordt geconcentreerd in stedelijke netwerken en streekcentra. Daarbuiten mag alleen voor de lokale behoefte en bijzondere doelgroepen worden gebouwd, tenzij sprake is van bovenlokale afspraken. Bij nieuwbouw gaat de provincie uit van de zogenaamde 'SER-ladder'. Deze methode gaat ervan uit dat eerst het gebruik van de ruimte wordt geoptimaliseerd. Dan wordt de mogelijkheid van meervoudig ruimtegebruik onderzocht en dan pas de mogelijkheid om het ruimtegebruik uit te breiden. In het plangebied wordt de beschikbare ruimte optimaal gebruikt.

Lagenbenadering

In de natuurlijke laag ligt het plangebied in een zone die is aangeduid als Beekdalen en natte laagtes.

In de laag van het agrarisch cultuurlandschap wordt de locatie aangeduid als oude hoevenlandschap (dekzandgebied).

Het plangebied wordt in de stedelijke laag aangegeven als 'bebouwing' en als 'woonwijken 1955 - nu'. In dergelijke gebieden is ruimte voor herstructurering, inbreiding en transformatie naar diverse woon-, werkmilieus en gemengde stadsmilieus.

In de lust en leisurelaag heeft het gebied geen aanduiding.

Kaarten

De Omgevingsvisie gaat niet specifiek in op de kern Hengevelde. Op de bijbehorende kaarten zijn ook geen waarden of belemmeringen aan het plangebied toegekend.

Afweging

Beleid ten aanzien van woonbebouwing is vastgelegd in het gemeentelijk woonplan (zie volgende paragraaf).

Wat betreft de SER-ladder wordt met het plan de juiste volgorde aangehouden: een open ruimte in de kern wordt gebruikt voor woningbouw voor eigen behoefte.

Het realiseren van een woning op de locatie past binnen de kern Hengevelde. De ontwikkeling in het plangebied voldoet hiermee aan het beleid van de provincie Overijssel.