direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Buitengebied Hof van Twente, herziening regels beleid KGO
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.BGxherzieningKGO-VS10

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeente Hof van Twente heeft besloten om het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, dat op 18 december 2012 is vastgesteld, te herzien. Directe aanleiding hiervoor is het besluit van van de gemeenteraad d.d. 27 november 2015. De Raad heeft in het betreffende besluit de beleidsnota "Grond voor gebruik, ontwikkel nu de erfenis voor de toekomst" vastgesteld. In deze beleidsnota worden ontwikkelingskansen geboden in het buitengebied. Dit beleid is nu vertaald in de regels van het bestemmingsplan Buitengebied.

In het beleidsstuk zijn ten aanzien van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en Rood voor Rood enkele verruimingen van het daarvoor geldende beleid weergegeven. Deze verruimingen zijn als volgt:

  • 1. Ook ruimte voor VAB en Rood voor Rood in Landbouwontwikkelingsgebieden.
  • 2. Vervangende nieuwbouwmogelijkheden VAB tot 500 m2.
  • 3. Bij vervangende nieuwbouw VAB en uitbreiding bijgebouwen een tweevoudige compenserende sloopverplichting.
  • 4. Ruimte voor vervangende nieuwbouw veldschuren.
  • 5. Staffeling sloopcompensatie bij het vergroten van woningen 900 m3 - 1500 m3.

De afwijking- en wijzigingsbepalingen in het bestemmingsplan Buitengebied zijn aangepast.

Daarnaast worden de huidige en vergunde kleinschalige kampeerterreinen bij recht (op adres-niveau) mogelijk gemaakt.

1.2 Het plangebied

afbeelding "i_NL.IMRO.1735.BGxherzieningKGO-VS10_0001.jpg"

Afbeelding 1. Begrenzing van het plangebied op luchtfoto

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op hetzelfde plangebied als het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente. Omdat dit bestemmingsplan sec een een herziening van de planregels betreft, bestaat de verbeelding uit een contour van het plangebied. Dit houdt in dat de bestemmingen uit het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente blijven gelden. Hierin worden geen wijzigingen aangebracht.

1.3 Leeswijzer

De toelichting is als volgt opgebouwd:

  • In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de wijzigingen van de regels waarop dit bestemmingsplan betrekking heeft.
  • In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de manier waarop is omgegaan met inspraak en het wettelijk voorgeschreven overleg over het bestemmingsplan. En ook komt de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan aan de orde.

Hoofdstuk 2 Overzicht aanpassingen en toelichting

2.1 Overzicht aanpassingen

In dit bestemmingsplan worden alleen aanpassingen opgenomen van de planregels van het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, oorspronkelijk vastgesteld op 18 december 2012. Het gaat om een herziening van onderdelen waarbij geen sprake is van het (opnieuw) leggen of veranderen van bestemmingen. In de onderstaande tabel worden de wijzigingen opgesomd. In de laatste kolom staat steeds een korte toelichting op de wijziging.

Regels/verbeelding
 
Vastgestelde bestemmingsplannen
 
wijziging regels   Aangepast artikel   toelichting  
Aan artikel 1 wordt toegevoegd   Veldschuur: Een vrijstaand eenvoudig gebouw, gelegen buiten het bouwvlak, zonder verdieping die gebruikt wordt of voorheen gebruikt werd als schuilplaats voor vee, opslag van agrarische hulpmaterialen zoals machines of opslag van gewassen zoals stro, hooi en zaagsel.   In het bestemmingsplan (moederplan) is het begrip veldschuur niet benoemd. Aangezien het KGO-beleid hier verruiming in geeft, is het van belang de definitie van een veldschuur te geven.  
Artikel 46.2 wordt aangepast   Artikel 46.2 lid b: een staffelmethode toevoegen en puntensysteem schrappen.
Artikel 46.2 lid c: het puntensysteem schrappen.  
De sloopcompensatie voor vergroting woningen redelijkerwijs aanpassen.  
Artikel 46.3 lid c wordt aangepast   Artikel 46.3 lid c: "Binnen de gemeente Hof van Twente het tweevoudige van de nieuw te bouwen oppervlakte wordt gesloopt."   In de beleidsnota is bepaald dat het tweevoudige van de nieuw te bouwen oppervlakte dient te worden gesloopt.  
Artikelen 49.1 lid a, 49.2 lid a, 49.3 lid a en 49.4 lid a zijn geschrapt   Te schrappen artikelen 49.1 lid a, 49.2 lid a, 49.3 lid a en 49.4 lid a. "Deze bevoegdheid mag niet worden uitgeoefend ter plaatse van de aanduiding "reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied.... intensieve veehouderij."   In de beleidsnotitie is aangegeven dat Vab- en Rood voor Rood-functies ook in landbouwontwikkelingsgebied mogelijk zijn. Daarom kan het betreffende artikel worden geschrapt.  
Artikel 49.4 lid g sub 3 wordt aangepast   Artikel 49.4 lid g sub 3. "De oppervlakte van de nieuwbouw bedraagt maximaal 500 m2 en mag niet groter zijn dan de gesloopte oppervlakte. Indien de nieuwbouw groter is dan 500 m2 moet elders binnen de gemeente Hof van Twente het tweevoudige worden gesloopt."   In de beleidsnotitie is gekozen voor oppervlakte omdat doorgaans in bestemmingsplannen voor bedrijfsgebouwen/bijgebouwen een oppervlaktemaat is bepaald.  
Artikelen 49.5 lid a tot en met d, sub 2 zijn geschrapt   Artikelen 49.5 lid a tot en met d sub 2. De deelnemende (voormalige) agrarische bedrijven en de nieuwe woning ligt in het verwevings- of extensiveringsgebied.   In de beleidsnotitie is aangegeven dat Vab- en Rood voor Rood-functies ook in landbouwontwikkelingsgebied mogelijk zijn. Daarom kan het betreffende artikel worden geschrapt.  
Aan artikelen 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 10.1, 25.1, 26.1, 27.1,28.1, 29.1 wordt het gebruik ten behoeve van kleinschalige kampeerterreinen" toegevoegd.   Toevoeging artikel: De bestaande en legale aantal kleinschalige kampeerterreinen met vergund aantal kampeermiddelen voor zover deze zijn opgenomen in bijlage 10 "Adressen kleinschalige kampeerterreinen".   In voorgaand vigerende bestemmingsplannen waren de kleinschalige kampeerterreinen aangewezen. Deze kleinschalige kampeerterreinen, waarvoor een exploitatievergunning is afgegeven, worden bij recht mogelijk gemaakt in deze herziening.  

Hoofdstuk 3 Uitvoerbaarheid

3.1 Inspraak en overleg

3.1.1 Inspraak

Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. In dit geval wordt, gezien het karakter van het bestemmingsplan (geen nieuw beleid) afgezien van het ter inzage leggen van een voorontwerp bestemmingsplan.

3.1.2 Overleg

Het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is als volgt

uitgevoerd:

 

Provincie Overijssel

Het ontwerpbestemmingsplan is aan de provincie Overijssel voorgelegd. De provincie heeft gereageerd. De standpunten van de provincie en de weerlegging daarvan zijn in de notitie "Ambtelijke wijziging Buitengebied Hof van Twente, herziening regels beleid KGO" (bijlage bij de toelichting) weergegeven.

Watertoets

Dit bestemmingsplan heeft alleen betrekking op een herziening van de regels van het bestemmingsplan. Er worden geen bestemmingen gewijzigd. Het bestemmingsplan heeft daarom geen negatieve invloed op de waterhuishoudkundige belangen (waterveiligheid, waterkwantiteit en/of waterkwaliteit). Het ontwerp-bestemmingsplan is toegezonden aan het betrokken Waterschap, te weten. Van het Waterschap is geen reacite gekomen.

3.2 Economische uitvoerbaarheid

Dit bestemmingsplan heeft alleen betrekking op een herziening van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied en is grotendeels redactioneel en technisch van aard. De wijzigingen brengen noch voor de inwoners van het buitengebied noch voor de gemeente of andere partijen kosten met zich mee. De economische uitvoerbaarheid van het plan is hiermee verzekerd.